RODO - Wyciąg Z Polityki Ochrony Danych Osobowych - Impladent - Implanty Zębów - Kliniki Stomatologiczne

RODO – Wyciąg Z Polityki Ochrony
Danych Osobowych

WYCIĄG Z POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Wersja: 0.1

Data wersji: 17.04.2018

Utworzony przez: Baraniewski&Kawa Kancelaria Adwokacka, Spółka Jawna, ul. Branickiego 15
02-927 Warszawa

Zatwierdzony przez: Właścicieli

 

1. Cel, zakres i użytkownicy

lmpladent D. Niesiobędzki Sp.j. w dalszej części dokumentu zwana „Firmą”, dąży do przestrzegania obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń związanych z ochroną Danych Osobowych w krajach, w których firma prowadzi działalność. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady, na podstawie których Firma przetwarza dane osobowe konsumentów, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, pracowników i innych osób fizycznych, a także opisuje obowiązki oddziałów i pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Firmy oraz jej podmiotów zależnych, w których Firma posiada 100% udziałów lub które są pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez Firmę i prowadzą działalność na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub przetwarzają dane osobowe osób, których dane dotyczą, na terytorium EOG. Użytkownikami niniejszego dokumentu są wszyscy pracownicy, zatrudnieni na stałe lub tymczasowo, oraz wszyscy wykonawcy pracujący na rzecz Firmy.

2. Dokumenty     referencyjne

 • RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z     przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy     95/46/WE)
 • Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych Pracowników
 • Polityka Zatrzymywania/Przechowywania Danych
 • Wytyczne dotyczące Rejestru Danych i Czynności Przetwarzania
 • Wniosek Osoby, które Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych
 • Wytyczne dotyczące Oceny Skutków w Zakresie Ochrony Danych
 • Procedura Transgranicznego Przekazywania Danych Osobowych
 • Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego
 • Polityka Kontroli Dostępu
 • Polityka BYOD
 • Polityka w Zakresie Urządzeń Przenośnych i Telepracy
 • Polityka Czystego Biurka i Czystego Ekranu
 • Procedura Zawiadomienia o Naruszeniu

 

3. Definicje

Poniższe definicje terminów zastosowanych w niniejszym dokumencie pochodzą z Artykułu 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej:

 

Dane Osobowe: Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,Osobie, której Dane Dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Wrażliwe Dane Osobowe: Dane osobowe, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności. Do takich danych osobowych zaliczają się dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.
Administrator Danych: Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,  jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Podmiot Przetwarzający Dane: Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny pod· miot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
Przetwarzanie: Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub  modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Anonimizacja: Nieodwracalne pozbawianie danych osobowych elementów pozwalających na identyfikację, przez co osoba nie może zostać zidentyfikowana przy rozsądnym nakładzie czasu, środków i za pomocą technologii przez administratora lub Inną osobę. Zasady przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania do danych zanonimizowanych, ponieważ nie są to w dalszym ciągu dane osobowe.
Pseudonimizacja: Przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pseudonimizacja zmniejsza możliwość (lecz nie eliminuje jej całkowicie) przypisania danych osobowych osobie, której dane dotyczą. Ze względu na to, że spseudonimizowane dane są w dalszym ciągu danymi osobowymi, przetwarzanie spseudonimizowanych danych musi odbywać się zgodnie z zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
Transgraniczne Przetwarzanie Danych Osobowych: Przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej niż jednym państwie członkowskim administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Organ  Nadzorczy: Niezależny  organ publiczny  ustanowiony przez  państwo członkowskie  zgodnie z Art. 51 RODO.
Wiodący Organ Nadzorczy: Organ nadzorczy, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za przeprowadzenie czynności transgranicznego przetwarzania danych, na przykład w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wnosi skargę na przetwarzanie danych osobowych tej osoby; jest między innymi odpowiedzialny za przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych, o czynnościach przetwarzania obarczonych ryzykiem i posiada pełne upoważnienie w zakresie swoich obowiązków do podjęcia czynności zapewniających przestrzeganie przepisów RODO.

Każdy „lokalny organ nadzorczy” będzie nadal sprawował kontrolę nad swoim terytorium i monitorował wszelkie podejmowane lokalnie czynności przetwarzania  danych osobowych, które wpływają na osoby, których dane dotyczą, lub które są przeprowadzane przez administratora lub podmiot przetwarzający z UE lub spoza UE, gdy przetwarzanie dotyczy osób zamieszkujących jego terytorium. Do jego zadań i uprawnień należy przeprowadzanie dochodzenia, wdrażanie środków administracyjnych, nakładanie kar, zwiększenie wiedzy społeczeństwa o ryzyku, zasadach, bezpieczeństwie i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a takie uzyskanie dostępu do wszelkich pomieszczeń należących do administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do wszelkich urządzeń i środków służących do przetwarzania danych.
,,Główna jednostka organizacyjna, jeśli chodzi o administratora” posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii, a jeżeli decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii i ta jednostka organizacyjna ma prawo nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną uznaje się jednostkę organizacyjną, w której zapadają takie decyzje.
„Główna jednostka organizacyjna, jeśli chodzi o podmiot przetwarzający” posiadający jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii lub, w przypadku gdy podmiot przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii – jednostkę organizacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu przetwarzającego, w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym obowiązkom na mo­cy niniejszego rozporządzenia.
Grupa przedsiębiorstw: Spółka dominująca wraz z jej podmiotami zależnymi.

4. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
Zasady ochrony danych osobowych określają podstawowe obowiązki organizacji zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z Art. 5 ust.2 RODO „administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie”.

4.1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

4.2. Ograniczenie celu
Dane  osobowe  muszą być  zbierane w konkretnych,  wyraźnych i prawnie uzasadnionych   celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

4.3. Minimalizacja danych
Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co  niezbędne do celów, w których są przetwarzane. W miarę możliwości Firma może zastosować anonimizację lub pseudo­nimizację podczas przetwarzania danych osobowych w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą.

4.4. Prawidłowość
Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie roz­sądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

4.5. Ograniczenie przechowywania
Dane osobowe muszą być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,w których dane te są przetwarzane.

4.6. Integralność i poufność
Uwzględniając stan wiedzy technicznej i inne dostępne środki bezpieczeństwa, koszty wdrożenia, prawdopodobieństwo i wagę zagrożenia danych osobowych, Firma musi zastosować odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne w celu przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.

4.7. Rozliczalność
Administratorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie powyższych zasad i muszą być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

5. Włączenie ochrony danych do działalności gospodarczej
Aby organizacja była w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych, musi ona włączyć ochronę danych do swojej działalności gospodarczej.

5.1. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą
(Zobacz ustęp na temat Wytycznych dotyczących Rzetelnego Przetwarzania.)

5.2. Decyzja i zgoda osoby, której dane dotyczą
(Zobacz ustęp na temat Wytycznych dotyczących Rzetelnego Przetwarzania.)

5.3. Gromadzenie
Firma musi dążyć do zebrania jak najmniejszej ilości danych osobowych. Jeśli dane osobowe są gromadzone od strony trzeciej, Manager Operacyjny musi zapewnić, że dane osobowe będą gromadzone zgodnie z prawem.

5.4. Wykorzystywanie, zatrzymanie i usuwanie
Cele, metody, ograniczenie przechowywania i okres zatrzymania danych osobowych muszą zgadzać się z informacjami zawartymi w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Firma musi utrzymać integralność, poufność i aktualność danych osobowych zgodnie z celem przetwarzania. Należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed kradzieżą; niewłaściwym użyciem, nadużyciem czy naruszeniem. Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za zgodność z wymogami określonymi w niniejszym ustępie.

5.5. Ujawnienie danych stronom trzecim

W przypadku, gdy Firma zleca przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zewnętrznemu dostawcy lub partnerowi biznesowemu, Manager Operacyjny musi zapewnić, że taki podmiot przetwarzający wprowadzi środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych, które odpowiadają związanemu z tym ryzyku. W tym celu należy skorzystać z Kwestionariusza Przestrzegania RODO przez Podmiot Przetwarzający.

Firma musi umownie zobowiązać dostawcę lub partnera biznesowego do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony danych. Dostawca lub partner biznesowy mają prawo do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu spełnienia zobowiązań umownych na rzecz Firmy lub na polecenie Firmy, lecz nie w innych celach. W przypadku, gdy Firma przetwarza dane osobowe razem z niezależną stroną trzecią, Firma musi wyraźnie określić swoje obowiązki oraz obowiązki strony trzeciej w odpowiedniej umowie lub innym prawnie wiążącym dokumencie, takim jak Umowa Powierzenia Dostawcy Przetwarzania Danych osobowych.

5.6. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
Przed przekazaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)należy wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia, w tym podpisać Umowę Przekazania Danych zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej i uzyskać upoważnienie od odpowiedniego Organu właściwego w sprawach ochrony danych, jeśli istnieje taki wymóg. Podmiot otrzymujący dane osobowe musi przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Procedurze Transgranicznego Przekazania Danych Osobowych.

5.7. Prawo dostępu osób, których dane dotyczą
Działając w charakterze administratora danych, Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane dotyczą, rozsądnego mechanizmu dostępu do ich danych osobowych, i musi umożliwić im aktualizację, sprostowanie, usunięcie lub przesłanie ich Danych Osobowych, jeśli jest to stosowne lub wymagane przez prawo. Mechanizm dostępu zostanie bardziej szczegółowo opisany we Wniosku Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych.

5.8. Przenoszenie danych
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania, na żądanie, kopii dostarczonych danych w ustrukturyzowanym formacie i do przekazania tych danych innemu administratorowi nieodpłatnie. Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za zapewnienie, że takie żądania zostaną rozpatrzone w ciągu jednego miesiąca, że nie są nadmierne i nie wpływają na prawa związane z danymi osobowymi innych osób fizycznych.

5.9. Prawo do bycia zapomnianym
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania od administratora usunięcia dotyczących ich danych osobowych. Jeśli Firma działa w charakterze Administratora, Kierownik Recepcji i Administracji musi podjąć niezbędne działania (w tym zastosować środki techniczne), żeby zawiadomić strony trzecie korzystające z tych danych lub je przetwarzające o konieczności dostosowania się do żądania.

6. Wytyczne dotyczące rzetelnego przetwarzania
Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w przypadku wyraźnego upoważnienia Właścicieli Spółki.

Firma musi zdecydować, czy należy przeprowadzić Ocenę Skutków w Zakresie Ochrony Danych dla każdej czynności przetwarzania danych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi Oceny Skutków w Zakresie Ochrony Danych.

6.1. Zawiadomienie osób, których dane dotyczą

W momencie zbierania danych osobowych lub przed ich zebraniem w celu dowolnego rodzaju czynności przetwarzania, w tym między innymi sprzedaży produktów , usług lub przeprowadzenia działań marketingowych, Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za właściwe poinformowanie osób, których dane dotyczą, o: rodzajach zbieranych danych osobowych, celach przetwarzania, metodach przetwarzania, prawach osób, których dane dotyczą, związanych z ich danymi osobowymi, okresie zatrzymania , możliwej międzynarodowej wymianie danych, o tym, czy dane zostaną przekazane stronom trzecim, a także środkach bezpieczeństwa Firmy stosowanych w celu ochrony danych osobowych. Informacje te zostaną zawarte w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

Jeśli firma prowadzi wiele czynności przetwarzania danych, należy sporządzić różne oświadczenia, które zostaną dostosowane do rodzaju czynności przetwarzania i  kategorii zbieranych danych osobowych – na przykład jedno Oświadczenie może zostać przygotowane do celów mailingowych, a inne do celów wysyłkowych.

W przypadku, gdy dane osobowe są udostępniane stronom trzecim, Kierownik Recepcji i Administracji musi zapewnić, by osoby, których dane dotyczą, zostały poinformowane o tym fakcie  za pośrednictwem Oświadczenia o Ochronie Danych.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego zgodnie z Polityką Transgranicznego Przekazywania Danych Osobowych, w  Oświadczeniu o Ochronie Danych musi znaleźć się o tym informacja, a także jasne określenie tego , jakim krajom i jakim podmiotom przekazywane są dane osobowe.

W przypadku zbierania wrażliwych danych osobowych, Kierownik Recepcji I Administracji musi upewnić się, że Oświadczenie o Ochronie Danych zawiera wyraźną informację o celu gromadzenia wrażliwych danych osobowych.

6.2. Uzyskanie zgody

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą, lub w oparciu o inne, zgodne z prawem podstawy, Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru takich zgód. Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane dotyczą, możliwości wyrażenia zgody i musi poinformować takie osoby oraz zapewnić, że ich zgoda (w przypadku, gdy stanowi ona zgodną z prawem podstawę przetwarzania) może zostać wycofana w dowolnym czasie.

W przypadku zbierania danych osobowych od dziecka poniżej 16 roku życia, Kierownik Recepcji I Administracji musi zapewnić, by przed zebraniem uzyskana została zgoda rodzicielska za pośrednictwem Formularza Zgody Rodzicielskiej.

W przypadku żądań skorygowania, poprawy lub zniszczenia wpisów danych osobowych Kierownik Recepcji i Administracji musi zapewnić, by żądania te zostały rozpatrzone w rozsądnym terminie Kierownik Recepcji i Administracji musi również prowadzić rejestr takich żądań.

Dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w celu, w którym zostały pierwotnie zebrane.  W przypadku , gdy Firma zamierza przetwarzać zebrane dane osobowe w innym celu, musi ona uzyskać zgodę osób, których dane dotyczą, w jasnej i zwięzłej formie pisemnej. Prośba musi zawierać informacje o pierwotnym celu, w którym zebrane zostały dane, oraz nowym, dodatkowym celu (celach). Ponadto prośba musi zawierać powód zmiany celu (celów). Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad wymienionych w niniejszym akapicie.

Obecnie i w przyszłości Kierownik Recepcji i Administracji musi zapewnić, że metody gromadzenia są zgodne z obowiązującym prawem, dobrą praktyką i normami branżowymi.

Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za stworzenie i prowadzenie Rejestru Oświadczeń o Ochronie Prywatności.

7. Organizacja i obowiązki
Odpowiedzialność za zapewnienie właściwego przetwarzania danych osobowych spoczywa na wszystkich osobach, które pracują dla Firmy lub z Firmą i mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Firmę.

Za kluczowe obszary przetwarzania danych osobowych odpowiadają jednostki o następujących funkcjach w organizacji:

Właściciele Spółki podejmują decyzje na temat ogólnych strategii Firmy w zakresie ochrony danych osobowych i zatwierdzają te strategie.

Manager  Operacyjny jest  odpowiedzialny za zarządzanie  programem ochrony danych osobowych oraz opracowaniem i promowaniem polityk kompleksowej ochrony danych osobowych.

Kierownik Recepcji i Administracji monitoruje i analizuje przepisy ustaw i zmiany w rozporządzeniach dotyczących danych osobowych, opracowuje wymogi w zakresie zgodności i wspiera działy biznesowe w realizacji celów związanych z danymi osobowymi.

Właściciele Spółki są odpowiedzialni za:

 • Zapewnienie, by wszystkie systemy, usługi i urządzenia wykorzystywane do przechowywania danych spełniały dopuszczalne normy bezpieczeństwa.
 • Przeprowadzanie regularnych kontroli i analiz, aby zagwarantować, że sprzęt komputerowy i oprogramowanie służące do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonują poprawnie.

Manager Operacyjny jest odpowiedzialny za:

 • Zatwierdzanie wszelkich oświadczeń na temat ochrony danych załączonych do korespondencji, na przykład wiadomości e-mail i listów.
 • Odpowiadanie  na wszelkie zapytania  odnośnie do ochrony danych  wystosowane przez dziennikarzy lub serwisy medialne, gazety.
 • W razie konieczności, współpracę z Właścicielami Spółki w celu zapewnienia, aby działania marketingowe były zgodne z zasadami ochrony danych.

Manager Operacyjny jest odpowiedzialny za:

 • Zwiększenie wiedzy wszystkich pracowników na temat ochrony danych osobowych użytkownika..
 • Organizowanie szkoleń na temat ochrony danych osobowych dla pracowników zajmujących się danymi osobowymi.
 • Kompleksową ochronę danych osobowych pracowników. Kierownik Recepcji I Administracji musi zapewnić, aby dane osobowe pracowników były przetwarzane według uzasadnionych celów biznesowych pracodawcy i zgodnie z zasadą konieczności

Manager Operacyjny jest odpowiedzialny za zobowiązanie dostawców do spełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, zwiększenie wiedzy dostawców na temat ochrony danych osobowych oraz przekazanie wymogów dotyczących danych osobowych wszystkim stronom trzecim, z których usług korzysta dostawca.

8. Wytyczne dotyczące wyznaczenia wiodącego organu nadzorczego

8.1. Koniecz.ność wyzn aczeniawiodącego organu nadzorczego
Ustanowienie Wiodącego Organu Nadzorczego jest konieczne tylko wtedy, gdy Firma prowadzi transgraniczne przetwarzanie danych osobowych.

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych ma miejsce wtedy , gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone przez podmioty zależne Firmy, których siedziba znajduje się w innych państwach członkowskich;

lub

b) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w pojedynczej jednostce organizacyjnej Firmy w Unii Europejskiej, ale znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Jeśli Firma posiada jednostki organizacyjne wyłącznie w jednym państwie członkowskim, a jej czynności przetwarzania wpływają tylko na osoby, których dane dotyczą, w tym państwie członkowskim, nie jest konieczne wyznaczanie wiodącego organu nadzorczego. Jedynym właściwym organem będzie Organ Nadzorczy w kraju, w którym Firma została należycie utworzona.

8.2. Główna jednostka organizacyjna i wiodący organ nadzorczy

8.2.1. Główna jednostka organizacyjna dla administratora danych

Właściciele Spółki muszą wskazać główną jednostkę organizacyjną, aby możliwe było wyznaczenie wiodącego organu nadzorczego .

Jeśli siedziba Firmy znajduje się w państwie członkowskim UE i Firma podejmuje decyzje związane z czynnościami transgranicznego przetwarzania w siedzibie swojej centralnej  administracji, wyznaczony zostanie jeden wiodący organ nadzorczy w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Firmę.

W przypadku, gdy Firma posiada wiele jednostek organizacyjnych, które działają niezależnie od siebie podejmują decyzje na temat celów i  metod przetwarzania danych osobowych , Właściciele Spółki muszą potwierdzić, że istnieje więcej niż jeden organ nadzorczy.

8.2.2. Główna jednostka organizacyjno dla podmiotu przetwarzającego dane

W przypadku, gdy Firma działa w charakterze podmiotu przetwarzającego dane, główną jednostką organizacyjną będzie siedziba centralnej administracji. Jeśli siedziba centralnej administracji nie znajduje się na terytorium UE. główną jednostką organizacyjną będzie jednostka organizacyjna na terenie UE, w której odbywają się główne czynności przetwarzania.

8.2.3. Główna jednostka organizacyjna dla Firm spoza UE dla administratorów i podmiotów przetwarzających

Jeśli główna jednostka organizacyjna Firmy nie znajduje się w UE, a jej podmioty zależne znajdują się na terenie UE, właściwym organem nadzorczym jest lokalny organ nadzorczy.

Jeśli ani główna jednostka organizacyjna Firmy, ani jej podmioty zależne nie znajduje się w UE, Firma musi wyznaczyć przedstawiciela w UE, a właściwym organem nadzorczym będzie lokalny organ nadzorczy, w którym swoją siedzibę ma przedstawiciel.

9. Reagowanie na przypadki naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku, gdy Firma wykryje naruszenie ochrony danych osobowych lub będzie podejrzewać wystąpienie takiego naruszenia, Kierownik Recepcji i Administracji jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia i podjęcia właściwych środków naprawczych zgodnie z Polityką w zakresie Naruszenia Ochrony Danych. Jeśli istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, Firma musi niezwłocznie, a jeśli to możliwe, w ciągu 72 godzin zawiadomić odpowiednie organy ochrony danych.

10. Audyt i rozliczalność

Kierownik Recepcji i Administracji jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu w celu oceny stopnia wdrożenia niniejszej Polityki przez działy biznesowe.

Pracownik, który nie przestrzega niniejszej Polityki, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, ponadto, jeśli swoim postępowaniem narusza przepisy ustaw i rozporządzeń, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

11. Przepisy kolizyjne

Celem niniejszej Polityki jest zgodność z przepisami ustaw i rozporządzeń obowiązujących w miejscu, w którym znajduje się jednostka organizacyjna, i w państwach, w których impladent  D. Niesiobędzki Sp.J. prowadzi działalność. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszą Polityką a obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń moc rozstrzygającą będą miały przepisy ustaw i rozporządzeń.

 

Pełna wersja Polityki Danych osobowych dostępna jest w siedzibie firmy Impladent D.Niesiobędzki  ul. Żytnia 16 lok G 01-014 Warszawa

Skontaktuj się z nami:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.


Impladent na Żytniej

ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
01-014 Warszawa
e-mail: impladent@impladent.pl

 
 

PUNKT SZCZEPIEŃ
8:00-21:00

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
sobota:9:00-17:00
niedziela: nieczynne

 

Impladent na Banderii

ul. Banderii 4 lok. U3
wejście od ul. Obozowej (parter)
01-164 Warszawa
e-mail: banderii@impladent.pl
 

PUNKT SZCZEPIEŃ
8:00-21:00

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
sobota: 9:00-17:00
niedziela: nieczynne

 

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.