Oświadczenie o Ochronie Prywatności - Impladent - Implanty Zębów - Kliniki Stomatologiczne

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

                                                                                                                                                                  

1.    Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania
Pana/Pani danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna do wglądu w formie
papierowej
w siedzibie Impladent D. Niesiobędzki Sp. J. ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane
dotyczą), jest Impladent D. Niesiobędzki Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014
Warszawa.

 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się
poprzez adres e-mail: impladent@impladent.pl lub korespondencyjnie: Impladent D. Niesiobędzki Sp.
j. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 16 lok. G, 01-014 Warszawa.

 

Zbieramy Pana/Pani dane osobowe, aby zapewnić następujące usługi:

 • Imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;

 

Oraz dane wrażliwe:

  • kondycja zdrowotna;
  • słabości, w tym nałogi.

 

2.    Cel zbierania danych

Dane osobowe będą przetwarzane:
1. na podstawie udzielonej zgody tam, gdzie została udzielona w celu i zakresie z niej
wynikającym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ;
2. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1
lit. b) RODO);
3. realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa tam, gdzie ustawa
nakłada taki obowiązek, np. przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4. w celach marketingowych, tj. wysyłania wiadomości i informacji o ofertach specjalnych,
promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO,
wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywać się:
1. na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i w celu z niej wynikającym (art. 9 ust. 2 lit a) w zw. z art.
6 ust. 1 lit. b) RODO); lub​
2. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego /zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej
oraz produktów leczniczych/ (art. 9 ust. 2 lit. i) RODO).

 

Zbieramy Pana/Pani dane osobowe, aby zapewnić następujące usługi:

  • dane szczególne (wrażliwe) tj. danych dotyczących kondycji zdrowotnej, słabości, w tym nałogów –
   w celu świadczenia usług stomatologicznych (art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • imię i nazwisko, numer telefonu, adres-mail – w celu kontaktu z klientami poprzez komunikator
   zamieszczony na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • adres e-mail i numer telefonu – w celu umawiania i potwierdzania wizyt stomatologicznych (art. 6
   ust. 1 lit. b) RODO);
  • adres zamieszkania, adres e-mail – w celu prowadzenia korespondencji z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit.
   b) RODO);
  • adres e-mail, imię i nazwisko – w celu wysyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi (art.
   6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może okazać się
niezbędne dla realizacji określonego celu, a bak podania tych danych może utrudnić lub uniemożliwić
ich realizację.

 

3.     Okres przechowywania

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane:
  dane osobowe przechowywane w ramach dokumentacji medycznej, będą przechowywane przez
  okres archiwizacji przewidziany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, tj. w szczególności
  z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • przez okres ważności udzielonej zgody lub do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której
  dane dotyczą o wycofaniu udzielonej zgody;
 • do czasu realizacji celów wynikających z umowy, której jest Pan/Pani stroną;
  przez okres przedawnienia, zgodnie z terminami określonymi w art. 118 k.c., a więc przez okres
  maksymalnie 10 lat dla roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r., natomiast przez okres
  maksymalnie 6 lat dla roszczeń powstałych po tej dacie. – w przypadku konsumentów, natomiast
  w przypadku przedsiębiorców przez okres 3 lat;
 • w pozostałych przypadkach dane te będą przechowywane do czasu realizacji celów, dla których
  zostały przetworzone, chyba że konieczność przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego.

   

  Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź
  zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą (jeżeli
  zniszczenie nie jest możliwe).

4.    Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym
momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku, gdy została ona udzielona.
Przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości realizacji
niektórych praw lub obowiązków wynikających ze stosunku prawnego łączącego Pana/Panią z
Administratorem lub brakiem możliwości dalszego świadczenia usług bądź realizacji celu, dla którego
dane osobowe są przetwarzane.
Prośbę w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na
adres e-mail: impladent@impladent.pl lub w siedzibie firmy ul. Żytnia 16G, 01-014 Warszawa
(korespondencyjnie lub osobiście).

 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w Impladent D. Niesiobędzki Sp. j., ul. Żytnia 16 lok. G, 01-
014 Warszawa oraz w Klinice przy ul. Banderii 4 lok. U3, 01-164, znajdującymi się w Polsce.
Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Impladent D. Niesiobędzki Sp. j., ul. Żytnia 16 lok. G,
01-014 Warszawa oraz w Klinice przy ul. Banderii 4 lok. U3, 01-164, znajdującymi się w Polsce.
 
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym danych osobowych, chyba że jest to wyraźnie
wymagane przepisami prawa. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Pana/Pani prawa zostały naruszone?
 

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy
skontaktować się z skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony danych wysyłając wiadomość
e-mail na adres: iodo@baraniewski.pl lub listownie Baraniewski&Kawa Kancelaria Adwokacka sp. j. ul.
Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa. Nasz IOD rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające
do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.
 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.z siedzibą w Warszawie
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest "IMPLADENT" Sp.J. D.Niesiobędzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.


Impladent na Żytniej

ul. Żytnia 16 lok. G (parter)
01-014 Warszawa
e-mail: impladent@impladent.pl

 

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
sobota:nieczynne
niedziela:nieczynne

 

Impladent na Banderii

ul. Banderii 4 lok. U3
wejście od ul. Obozowej (parter)
01-164 Warszawa
e-mail: banderii@impladent.pl

 

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00-21:00
sobota:9:00-17:00
niedziela: nieczynne

 

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.

Masz Pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IMPLADENT D.NIESIOBĘDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 1G
NIP: 527-23-86--789, REGON:015251041.